SZC logo

Heves Vármegyei Szakképzési Centrum

OM kód: 203035/011 | 3000 Hatvan Vécsey u. 2/a

Intézmény logo

Heves Vármegyei SzC Damjanich János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatokKRÉTA
Széchenyi 2020

Díjak, kedvezmények

Szakképzési törvény

Szakképzési ösztöndíj

A szakképzési ösztöndíj minden szakképzésben tanulónak jár, aki az igénybevétel alábbiakban felsorolt feltételeinek megfelel. Az ágazati alapoktatásban a tanulók fix összegű ösztöndíjra jogosultak. A szakirányú oktatásban az ösztöndíj mértéke a tanulmányi eredmények függvényében változik. Az ösztöndíj alapja a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege (ez 2022-ben 100 ezer forint).

Az ösztöndíj mértéke:

Előkészítő évfolyamon:

Képzési forma

Ösztöndíj mértéke

Ösztöndíj mértéke

2022.09.01-től

Nyelvi előkészítő évfolyam; orientációs fejlesztésre irányuló előkészítő évfolyam; dobbantó program

ösztöndíj alapjának 8%-

8.000 Ft

 

Ágazati alapoktatásban:

Intézménytípus

Ösztöndíj mértéke

Ösztöndíj mértéke

2022.09.01-től

Technikum

ösztöndíj alapjának 8%-a

8.000 Ft

Szakképző iskola

ösztöndíj alapjának 16%-a

16.000 Ft

 

Szakirányú oktatásban (technikum, szakképző iskola)

Az előző tanév végi osztályzatok átlaga

Ösztöndíj mértéke

Ösztöndíj mértéke

2022.09.01-től

2,00-2,99

ösztöndíj alapjának 8%-a

8.000 Ft

3,00-3,99

ösztöndíj alapjának 25%-a

25.000 Ft

4,00-4,49

ösztöndíj alapjának 42%-a

42.000 Ft

4,49 fölött

ösztöndíj alapjának 59%-a

59.000 Ft

A szakképzés keretében fennálló tanulói jogviszonyból a megelőző tanévre vonatkozóan figyelembe vehető év végi minősítés hiányában

ösztöndíj alapjának 16%-a

16.000 Ft

 

Műhelyiskolában: az ösztöndíj alapjának 8%-a, azaz 8.000 Ft

 

Igénybevétel feltételei:

Nem kell külön igényelni, minden technikumban és szakképző iskolában beiratkozott tanuló megkapja a szakképző intézmény által a KRÉTA rendszerbe feltöltött adatok alapján, amennyiben a tanuló

 • első – Szakmajegyzék szerinti – szakmáját,
 • nappali rendszerben tanulja,
 • tanulói jogviszonyban áll,
 • tanulói jogviszonya 2020. május 31-ét követően keletkezett, és
 • a szakmai oktatásban ingyenes részvételre jogosult.

Az ösztöndíjra az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a Szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig jogosult a tanuló.

A tanuló nem részesülhet ösztöndíjban:

 • amennyiben évfolyamismétlésre kötelezték, a megismételt évfolyamon;
 • az adott tanév hátralévő részében, amennyiben igazolatlan mulasztásainak száma eléri a 6 foglalkozást;
 • ha szakképzési munkaszerződéssel duális szakmai oktatásban vesz részt,
 • a tanulói jogviszony szünetelése esetén.

További információk:

Az ösztöndíj folyósításáról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a tanuló által a szakképző intézménnyel közölt és a KRÉTA rendszerben rögzített fizetési számlára történő átutalásra szóló fizetési megbízással gondoskodik.

Az ösztöndíjra való jogosultságot a tárgyhónap tizenötödik napján a KRÉTA rendszer alapján kell megállapítani és azt minden hónap huszonnyolcadik napjáig kell átutalni azzal, hogy a félév első két hónapjára járó ösztöndíj a második hónapban egy összegben kerül átutalásra, a július és augusztus hónapra járó ösztöndíj a június hónapban járó ösztöndíjjal, illetve támogatással egy időben kerül átutalásra.

Az ösztöndíj mentes a személyi jövedelemadó alól.

 

Apáczai ösztöndíjprogram

A szakképző intézmények hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményű tanulói számára nyújtott támogatás. A támogatás pályázat útján nyerhető el.

Felhívjuk a pályázók és mentorok figyelmét, hogy az Apáczai ösztöndíjprogram keretében a 2022/2023. tanév II. félévre meghirdetett pályázati időszakot a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a KRÉTA rendszer elektronikus pályázati felületének újranyitásával meghosszabbította.

Az új támogatási időszakra vonatkozóan a pályázatok benyújtásának feltételeiről a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal nive.hu honlapján, az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. ikk.hu honlapon, valamint a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben, a KRÉTA Tudásbázis oldalán közzétett pályázati kiírásban nyújt részletes tájékoztatást.

A pályázat benyújtására nappali rendszerű szakmai oktatásban tanulói jogviszonnyal rendelkező, szakképző iskola, technikum, valamint két tanítási nyelvű technikum 9., 10. és 11. évfolyamának tanulói jogosultak.
A rászorultsági helyzet és jó tanulmányi eredmény alapján jogosult tanulók a KRÉTA rendszer elektronikus pályázati felületén meghosszabbított határidőig, 2023. február 28. 20:00 óráig nyújthatják be pályázatukat.

A hátrányos helyzet fennállása a pályázat benyújtásakor vagy az azt megelőző öt évben kiállított határozat alapján, a jó tanulmányi eredmény a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző tanév év végi bizonyítványa alapján igazolható.

A havonta nyújtható tanulói támogatás összege a tanulmányi eredménnyel arányosan meghatározott.

Az anyagi ösztönzés mellett -mentorok bevonásával- tehetséggondozó támogatást is biztosít a projekt a támogatási időszak teljes időtartamában.

Az intézmény által kiállított Mentori támogató nyilatkozatot a pályázathoz csatolni szükséges.

A pályázati lehetőséget az „Ösztönzőrendszer kialakítása a szakképzésben – Apáczai ösztöndíjprogram” című, GINOP-6.2.9-VEKOP-20-2021-00001 azonosítószámú kiemelt projekt biztosítja. A pályázat forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A pályázati kiírást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a saját,nive.hu honlapján, valamint az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ az ikk.hu honlapon teszi közzé.

További információk

A pályázók és a pályázat benyújtásában közreműködő mentorjelöltek az ösztöndíjprogrammal kapcsolatos kérdéseiket az Apáczai ösztöndíjprogram hivatalos ügyfélszolgálata, az ugyfelszolgalat.apaczai@nive.hu e-mail címen tehetik fel.

(Forrás: ikk.hu)

Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíj

A nappali rendszerű honvéd kadét szakmai oktatásban kilencedik-tizenkettedik évfolyamon részt vevő, magyar állampolgársággal rendelkező tanuló Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíjra jogosult.

 

Az ösztöndíj mértéke:

A honvéd kadét ösztöndíj összegét félévente kell megállapítani, a félévet közvetlenül megelőző félévi, illetve év végi minősítés két tizedesjegyre kerekített számtani átlagaként meghatározott tanulmányi átlageredmény (a továbbiakban: tanulmányi átlageredmény) alapján. Ha a honvéd kadétnak javítóvizsgát, osztályozó vizsgát vagy pótlóvizsgát kell tennie, a tanulmányi átlageredményt a javítóvizsga, az osztályozó vizsga vagy a pótlóvizsga letételét követően, annak eredménye figyelembevételével a félév első napjáig visszamenőlegesen kell megállapítani.

A honvéd kadét ösztöndíj havonkénti összege

a HKP I. szintjén a kilencedik évfolyam második félévétől kezdődően és a további félévekben

Tanulmányi átlageredmény

Ösztöndíj mértéke 

3,50–3,99

14.000 Ft

4,00–4,49

26.000 Ft

4,49 fölött

40.000 Ft

 

a HKP II. szintjén a kilencedik évfolyam második félévétől kezdődően és a további félévekben

Tanulmányi átlageredmény

Ösztöndíj mértéke 

3,50–3,99

16.000 Ft

4,00–4,49

30.000 Ft

4,49 fölött

46.000 Ft

 

a HKP III. szintjén

 • a 9. évfolyam I. félévében: 10.000 Ft
 • a 9. évfolyam II. félévétől kezdődően és a további félévekben:

Tanulmányi átlageredmény

Ösztöndíj mértéke 

3,50 alatt

10.000 Ft

3,50–3,99

20.000 Ft

4,00–4,49

38.000 Ft

4,49 fölött

58.000 Ft

 

Igénybevétel feltételei:

A Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíjra jogosult, aki a honvéd kadét ösztöndíj kifizetésének félévében

 • részt vesz (HKP I. szintje)
  • a Honvéd Kadét Programhoz (a továbbiakban: HKP) csatlakozott technikumban, annak kilencedik vagy tizedik évfolyamán a honvédelmi nevelést támogató, évi legalább harminchat órában megtartott, iskolai, rendszeres, nem tanórai foglalkozáson, illetve honvédelmi alapismeretek választható közismereti tantárgy tanulásában vagy
  • a HKP-hoz csatlakozott technikumban, annak tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamán honvédelmi alapismeretek választható közismereti tantárgy tanulásában 
 • részt vesz a honvéd kadét szakképzésben (a továbbiakban: HKP II. szintje) vagy
 • honvédségi szakképző intézmény (a továbbiakban: HKP III. szintje) tanulója

Nem illeti meg a tanulót az ösztöndíj a tanulói jogviszony szünetelése esetén.

További információk:

A honvéd kadét ösztöndíjra való jogosultságot nem zárja ki, ha a tanuló egyidejűleg más ösztöndíjban is részesül.

A honvéd kadét ösztöndíjat legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap ötödik napjáig kell a honvéd kadét fizetési számlájára átutalni. A tanév első félévében a szeptember és október hónapokra járó ösztöndíjat egy összegben, legkésőbb november ötödikéig kell kifizetni. Ha a honvéd kadét tanulói jogviszonya a HKP-hoz csatlakozott szakképző intézményhez október 1-jét követően keletkezik, a honvéd kadét ösztöndíj első alkalommal történő kifizetésének legkésőbb a HKP-hoz csatlakozott szakképző intézmény adatszolgáltatását követő második hónap tizedik napjáig, a beiratkozás napját alapul véve, a tanulói jogviszony HKP-hoz csatlakozott szakképző intézménnyel való létrejöttéig visszamenőlegesen, egyösszegben kell megtörténnie.

(Forrás: ikk.hu)

Egyszeri pályakezdési juttatás

Egyszeri pályakezdési juttatásra jogosult minden sikeres szakmai vizsgát tett tanuló, aki az alább felsorolt feltételeknek megfelel. A pályakezdési juttatás alapja a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege (ez 2022-ben 100 ezer forint).

A pályakezdési juttatás mértéke a szakmai vizsga eredményétől függ. A juttatás szabadon felhasználható.

A szakmai vizsga eredménye

Pályakezdési juttatás mértéke

Pályakezdési juttatás mértéke

2022. szeptember 1-jétől

2

a juttatás alapjának 133%-a

133.000 Ft

3

a juttatás alapjának 184%-a

184.000 Ft

4

a juttatás alapjának 243%-a

243.000 Ft

5

a juttatás alapjának 302%-a

302.000 Ft

 

Igénybevétel feltételei:

Nem kell külön igényelni, minden sikeres szakmai vizsgát tett tanuló megkapja a szakképző intézmény által a KRÉTA rendszerbe feltöltött adatok alapján, amennyiben

 • első – Szakmajegyzék szerinti – szakmáját,
 • nappali rendszerben tanulta,
 • tanulói jogviszonyban állt,
 • tanulói jogviszonya 2020. május 31-ét követően keletkezett, és
 • a szakmai oktatásban ingyenes részvételre volt jogosult.

További információk:

Az egyszeri pályakezdési juttatás folyósításáról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a tanuló által a szakképző intézménnyel közölt és a KRÉTA rendszerben rögzített fizetési számlára történő átutalásra szóló fizetési megbízással gondoskodik.

Az egyszeri pályakezdési juttatást a szakma megszerzését követő hatvan napon belül kell átutalni.

Az ösztöndíj mentes a személyi jövedelemadó alól.

 


Partnereink

SZC logo

Heves Vármegyei Szakképzési Centrum


Heves Vármegyei SzC Damjanich János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

3000 Hatvan Vécsey u. 2/a

Telefon: +36207773496

E-mail: diszi@diszi.hu

OM azonosító: 203035/011

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2022/000789


2024Heves Vármegyei SzC Damjanich János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium