KÖNYVTÁR

„Ha valamely módon összes jelenlegi tudásunkat át tudnánk adni a következő generációnak-, az számukra már kevésnek bizonyulna.
Ezért arra kell megtanítani őket, hogyan szerezzenek önállóan ismereteket, és állandó igényük legyen arra, hogy ők is megosszák tudásukat embertársaikkal.”

Gérnyi Ferencné könyvtárostanár

 

Könyvtárhasználati tanterv

9-12. évfolyam

Célok és feladatok:

•  A tanulók készüljenek fel az információs társadalom kihívásaira: az információk elérésére, kritikus szelekciójára, feldolgozására és értékelésére.

• A könyvtárnak, mint forrásközpontnak ki kell alakítani az önművelés képességét.

• A könyvtárhasználóvá nevelés során meg kell ismertetni a tanulókkal az iskolai könyvtár mellett más könyvtári típusokat is.

Fejlesztési követelmények:

• Ismerje a könyvtár szolgáltatásait, el tudjon igazodni a könyvtár tereiben.

• Ismerje az anyaggyűjtés módjait nyomtatott és nem nyomtatott források felhasználásával.

• Tudjon dokumentumokból etikusan idézni pontos forrásmegjelöléssel.

• Legyen képes bármely, a tanulmányaihoz kapcsolódó feladata során az információs problémamegoldás folyamatát önállóan, alkotóan végrehajtani.

• Legyen tisztában saját információkeresési stratégiáival, tudja azokat tudatosan alkalmazni, legyen képes azt értékelni, tudatosan fejleszteni.

Tanórai tevékenységek:

Általában új ismeretet feldolgozó órán vesznek részt a tanulók. A könyvtárhasználati órák folyamán csoportosan és egyénileg is kapnak feladatokat. Foglalkoztató, gyakorlati feladatoké a fő szerep az órákon, kivéve, ahol elengedhetetlen a tanári magyarázat. A tanult szakmákhoz tartozó témák feldolgozása többféle dokumentumtípusból, majd ebből bibliográfia készítése.

A tananyag szerkezete:

A könyvtárhasználati ismeretanyag a NAT és a Kerettantervek egészét átfogja, a képességfejlesztésre és a tanulási, önművelési kultúra megalapozására teszi a hangsúlyt. A műveltséganyag – jellegéből adódóan – elsősorban spirális, másodsorban lineáris elrendezésű.

ISMERETKÖRÖK évfolyamonkénti fogalmi kifejtése:

1. Tájékozódás a könyvtárban. A könyvtár funkcionális terei. A könyvtári állomány.

2. A könyvtár raktári rendje, főbb állományegységei.

3. Dokumentumtípusok: hagyományos- és nem hagyományos dokumentumok megkülönböztetés.

4. Direkt tájékoztatás eszközei 1. – Kézi-könyvtár

Segédkönyvek (szótár, lexikon, enciklopédia)

5. Direkt tájékoztatás eszközei 2. – Az egyes tudomány-területek alapvető segédkönyvtípusainak ismerete, önálló használata.

Tájékozódás a különféle dokumentumtípusokban: segédkönyvek (szótár, lexikon, enciklopédia)

6. A hagyományos és az elektronikus könyvtár összehasonlítása.

Információkeresés

Hiteles forrás, forrásjelölés

7. Forrástípusok rendszerezése információs értékük szerint. A talált információk kritikus értékelése

8. Időszaki kiadványok önálló használata.

Online időszaki kiadványok

Évfolyamonkénti órakeret

Technikum – Szakképző iskola

  • 9-10. évfolyamon: 2-2 óra;
  • 11-12. évfolyamon és a kapcsolódó tantárgyaknál: igény szerint;